Uutislistaukseen

suunn.jpg

Kirkon peruskorjausta koskevat suunnitelmat toukokuussa 2021

19.5.2021 15.07

Lopen seurakunnassa on viime vuosina suunniteltu kirkon peruskorjausta.

 

1. Vesikatto

Kirkon vesikatto on vanhimmilta osiltaan 100 vuotta vanhaa. Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy on keväällä 2021 laatinut suunnitelman vesikaton uusimisesta. Suunnitelmista on pyydetty tarjouksia ja lausunto museovirastolta. Tarjouksia on pyydetty muutamilla erilaisilla pelti- ja rännivaihtoehdoilla.

Kirkkoneuvosto on käsitellyt tarjouksia kokouksessaan 11.5.2021 ja päättänyt, että kattoremontti voidaan toteuttaa nykyistä muistuttavalla teräspellillä ja jalkaränneillä.

Kirkkoneuvosto on delegoinut halvimman tarjouksen hyväksymisen talouspäällikölle, mikäli museoviraston lausunnon myötä tarjous voidaan toteuttaa arkkitehdin laatiman suunnitelman mukaisesti.

On todennäköistä, että kirkon vesikatto vaihdetaan talven 2021-2022 aikana. Kirkon sisätilat ovat suunnitelman mukaan kattoremontin ajan normaalisti käytössä.

Kirkkoneuvoston pöytäkirja 11.5.2021 löytyy tästä linkistäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

 

2. Kirkon piha-alueet

Kirkon piha-alueelle on suunniteltu muutostöitä, joilla pyritään

 • parantamaan kirkon saavutettavuutta leventämällä kirkon pohjoispuolista ajoväylää kirkonmäelle, lisäämällä pysäköintitilaa kirkon välittömään läheisyyteen, merkitsemällä invapaikat, sekä uusimalla kirkon pääovelle johtava invaluiska vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia
   
 • parantamaan kirkon turvallisuutta merkitsemällä sallittuja pysäköintialueita ja siten vähentämällä ”villiä” pysäköintiä kirkon läheisyydessä, uusimalla kirkon piha-alueen kulkuvalaistuksen, rakentamalla ja merkitsemällä palokunnan nostopaikat, leventämällä kirkon pohjoispuolista ajoväylää, mikä parantaisi pelastusajoneuvojen mahdollisuutta päästä kirkonmäelle sekä rakentamalla kameravalvonnan kirkonmäelle
   
 • parantamaan kirkonmäen käytettävyyttä ja viihtyisyyttä rakentamalla monikäyttöistä tilaa kirkon luoteispuolelle (nykyisen varastorakennuksen paikalle), uusimalla kulkuväylien pinnoitukset
   
 • parantamaan kirkon teknisiä ominaisuuksia kuten pintavesien ohjausta ja pihavalaistuksen kaapelointia ym.

 

Piha-alueen ja kirkon sisätilojen muutostöitä suunnitellaan samaan aikaan, koska esimerkiksi kirkon sisätilan lämmitysratkaisu vaikuttaa myös ulkoalueisiin. On todennäköistä, että piha-alueen ja sisätilojen muutostyöt toteutetaan eri aikaan.

Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy on laatinut hankesuunnitelman ja piirustukset piha-alueelle ehdotetuista muutostöistä.

Riihimäen seurakunnan kiinteistöpäällikkö Matti Humalajoki on laatinut kustannusarvion ehdotetuista muutostöistä. Ehdotettujen piha-alueen muutostöiden kustannusarvio on yhteensä 644 056 euroa sisältäen arvonlisäveron. Kustannusarvio sisältää 49 600 euron varauksen projektin aikana ilmeneviin lisä- ja muutostyötarpeisiin.

Kustannuksista 192 200 euroa koostuu maa-aineksen massanvaihdosta 80 cm syvyyteen saakka koko uusittavalla alueella. Esitetty 80 cm syvyys perustuu maaperätutkimuksiin. Todennäköisesti työn aikana havaitaan, että vain osa maa-aineksesta tarvitsee vaihtaa riittävän kantavuuden ja routimattomuuden saavuttamiseksi. Massanvaihdon kustannus jää siten todennäköisesti huomattavasti arvioitua pienemmäksi, mutta suunnitelmia käsiteltäessä on luonnollisesti varauduttava kalliimpaan vaihtoehtoon.

Kirkkoneuvosto on käsitellyt ehdotettuja muutoksia kokouksessaan 11.5.2021, ja esittää, että kirkkovaltuusto keskustelee kirkon ulkoalueiden suunnitelmista. Kirkkoneuvosto esittää että valtuusto huomioi keskustelussa seuraavat kirkkoneuvoston näkemykset:

 • on arvioitava, mitkä ehdotetut muutostyöt ovat välttämättömiä ja miten kokonaiskustannusta voitaisiin pienentää ilman, että ehdotettuja toimenpiteitä tarvitsisi olennaisesti karsia
   
 • toivotaan arviota, minkä verran maa-ainesta on välttämätöntä vaihtaa
   
 • on selvitettävä, missä järjestyksessä sisä- ja ulkoalueelle ehdotettavat työt olisi hyvä tehdä, ja onko työt tehtävä kerralla
   
 • toivotaan viraston parkkipaikalle johtavan maastoportaikon lisäselvitystä
   
 • suunnittelua voidaan jatkaa sillä ajatuksella, että varastorakennus puretaan.

 

Kirkkovaltuusto keskustelee suunnitelmista kokouksessaan 25.5.2021. On todennäköistä, että kirkkovaltuusto lähettää suunnitelmat kirkkoneuvostolle jatkovalmisteluun.

Kirkkoneuvosto ja kirkkoneuvoston alainen työryhmä jatkavat todennäköisesti suunnittelua ja seurakunta pyytää museoviraston lausuntoa suunnitelmille. Kirkkoneuvosto esittänee suunnitelmia aikanaan kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi. Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy suunnitelmat, ne alistetaan vielä kirkkohallituksen vahvistettaviksi.

Kirkon sisätilojen ja/tai ulkoalueiden muutos- ja korjaustyöt voisivat toteutua aikaisintaan vuoden 2022 aikana, todennäköisesti myöhemmin.

 

Liitteet:

Kirkon sisätilojen ja piha-alueen hankesuunnitelma (pdf, 1,8 mt)

Luonnos kirkon piha-alueen ehdotetuista muutoksista (pdf, 7 mt)

Piha-alueen muutostöiden kustannusarvio (pdf, 0,3 mt)

 

3. Kirkon sisätilat

Kirkon sisätiloihin suunnitelluilla muutoksilla ja korjaustöillä pyritään

 • parantamaan kirkon energiatehokkuutta siten, että kirkon lämmitys hoituu suurimmaksi osaksi ilmanlämpöpumpuilla, sekä lisäämällä eristeitä musiikkisalin lattian alle.
   
 • parantamaan kirkon käytettävyyttä, viihtyisyyttä ja siisteyttä maalaamalla sisäpintoja, kalustamalla musiikkisali monitoimitilaksi, poistamalla kirkkosalista muutamia penkkejä sekä uusimalla kirkon valaistusta
   
 • parantamaan kirkon turvallisuutta uusimalla sähköjärjestelmiä
 • parantamaan kirkon saavutettavuutta uusimalla valaistus, poistamalla muutamia penkkejä ym.

Arkkitehtitoimisto Hanna Lyytinen Oy on laatinut hankesuunnitelman ja piirustukset sisätiloihin ehdotetuista muutostöistä. Suunnitelmat ovat alustavat.

Riihimäen seurakunnan kiinteistöpäällikkö Matti Humalajoki on laatinut kustannusarvion ehdotetuista muutostöistä. Kustannusarvion kokonaissumma on 694 400 euroa sisältäen arvonlisäveron. Kustannusarvio sisältää 49 600 euron varauksen projektin aikana ilmeneviin lisä- ja muutostyötarpeisiin.

Suunnittelun tarkentuessa kustannusarvio tulee tarkentumaan, ja on mahdollista, että kaikkia suunnitelmiin ja kustannusarvioon sisällytettyjä muutostöitä ei lopulta ehdoteta tehtäväksi. Toisaalta esimerkiksi musiikkisalin kalusteista ei ole tehty yksityiskohtaista ehdotusta, vaan arvio perustuu vastaaviin tiloihin yleisesti soveltuvien kalusteiden hintatasoon.

Kirkkoneuvosto on käsitellyt ehdotettuja muutoksia kokouksessaan 11.5.2021, ja esittää, että kirkkovaltuusto keskustelee kirkon sisätilojen suunnitelmista. Kirkkoneuvosto esittää että valtuusto huomioi keskustelussa seuraavat kirkkoneuvoston näkemykset:

 • on arvioitava, mitkä ehdotetut muutostyöt ovat välttämättömiä ja miten kokonaiskustannusta voitaisiin pienentää ilman, että ehdotettuja toimenpiteitä tarvitsisi olennaisesti karsia

 • yksityiskohtien suunnittelua on syytä täsmentää, esimerkiksi kirkkosalin lasten alueen sijoitus ja tarpeellisuus, sähköiset virsitaulut, valaisimet ym.

 • selvitetään vielä, onko kirkkosalin lämpötilan laskeminen talviaikana mahdollista toiminnan ja urkujen kannalta

 • suunnittelua jatkettaessa arvioidaan, ovatko ehdotetut ratkaisut kestäviä ja muunneltavissa muuttuviin toiminnallisiin tarpeisiin.

Kirkkovaltuusto keskustelee suunnitelmista kokouksessaan 25.5.2021. On todennäköistä, että kirkkovaltuusto lähettää suunnitelmat kirkkoneuvostolle jatkovalmisteluun.

Kirkkoneuvosto ja kirkkoneuvoston alainen työryhmä jatkavat todennäköisesti suunnittelua ja seurakunta pyytää museoviraston lausuntoa suunnitelmille. Kirkkoneuvosto esittänee suunnitelmia aikanaan kirkkovaltuuston hyväksyttäviksi. Mikäli kirkkovaltuusto hyväksyy suunnitelmat, ne alistetaan vielä kirkkohallituksen vahvistettaviksi.

Kirkon sisätilojen ja/tai ulkoalueiden muutos- ja korjaustyöt voisivat toteutua aikaisintaan vuoden 2022 aikana, todennäköisesti myöhemmin.

 

Liitteet:

Kirkon sisätilojen ja piha-alueen hankesuunnitelma (sama dokumentti kuin yllä) (pdf, 1,8 mt)

Luonnokset ehdotetuista kirkon sisätilojen muutoksista (pdf, 6,3 mt)

Sisätilojen ehdotettujen muutosten kustannusarvio

 

4. Suunnitelmien esittely

Kirkkoherra Tuomas Hynynen esittelee suunnitelmia kirkkovaltuuston kokouksessa 25.5.2021 klo 18.30 alkaen. Kokousta on mahdollista seurata suorana seurakunnan Facebook-sivulla https://www.facebook.com/lopenseurakunta sekä YouTube -kanavalla https://www.youtube.com/lopensrk

Lisätietoja suunnittelusta antaa ja palautetta kuuntelee

Kirkkoherra Tuomas Hynynen, puh. 040 411 0101, tuomas.hynynen@evl.fi

Talouspäällikkö Pirjo Kuuluvainen, puh. 050 592 6940, pirjo.kuuluvainen@evl.fi​​​​​​​