K.F.A. ja Edla Johanna von Qvantenin opintorahastosäätiö sr. jakaa vuosittain apurahoja Lopen seurakuntaan kuuluville opiskelijoille.

Säätiötä hallinnoivat Lopen kunta ja Lopen seurakunta. Säätiön hallitukseen kuuluvat säätiön sääntöjen mukaan

 • Lopen kirkkoherra puheenjohtajana
 • Kaksi Lopen kunnanvaltuuston valitsemaa jäsentä, sekä heidän varajäsenensä
 • Kaksi Lopen kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä, sekä heidän varajäsenensä

Säätiö jakaa vuosittain hallituksen päättämän määrän apurahoja Lopen seurakuntaan kuuluville alle 26-vuotiaille opiskelijoille. Viime vuosina säätiö on jakanut apurahoja vuosittain 30 000 euroa.

Lopen seurakuntaan kuuluvaksi katsotaan säätiön sääntöjen mukaan

 • henkilö, joka apurahaa hakiessaan kuuluu Lopen seurakuntaan, tai
 • henkilö, joka apurahaa hakiessaan kuuluu toiseen evankelisluterilaiseen seurakuntaan ja on jatko-opintojensa aloittamista edeltäneiden viiden vuoden aikana ollut Lopen seurakunnan jäsen vähintään kolmen vuoden ajan.

K.F.A. ja Edla Johanna von Qvantenin opintorahastosäätiön apurahat haettavana 15.10.2023 asti

K.F.A. ja Edla Johanna von Qvantenin opintorahastosäätiö julistaa haettavaksi apurahoja lukiossa, ammattiin valmistavassa oppilaitoksessa, ammattikorkeakoulussa, korkeakoulussa tai yliopistossa opiskeleville nuorille. Apurahoja myönnetään yhteensä 40 000 euroa.

Apurahaa voi hakea v. 1997 tai myöhemmin syntynyt Lopen seurakunnan nykyinen tai entinen jäsen. Jos hakija ei ole Lopen seurakunnan jäsen, hakemisen edellytyksenä on että hän on toisen evankelisluterilaisen seurakunnan jäsen ja on jatko-opintojensa aloittamista edeltävien viiden vuoden aikana ollut vähintään kolme vuotta Lopen seurakunnan jäsen.

Apurahoja jaettaessa kiinnitetään huomiota hakijan menestymiseen opinnoissa sekä varallisuusasemaan.  Hakemus on täytettävä huolellisesti kaikilta osin. Hakemukseen on liitettävä oppilaitoksen allekirjoituksella varustettu opiskelutodistus.

Hakemukset liitteineen on toimitettava 15.10.2023 mennessä Palvelupiste Rosamundaan (Kunnankirjasto, Kauppatie 3) tai postitse osoitteella: von Qvantenin opintorahastosäätiö, Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Myönnetyt apurahat maksetaan joulukuun 2023 loppuun mennessä.

Liitteenä von Qvanten opintoapuraha hakulomake 2023 Word & von Qvanten opintoapuraha hakulomake 2023 pdf

Lisätietoja antaa

säätiön asiamies Eija Heinonen
eija.heinonen@loppi.fi
puh. 040 352 3560.

Säätiön keräämät henkilötiedot muodostavat henkilörekisterin. Säätiö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä seuraavia periaatteita:

 1. Säätiö kerää apurahanhakijaa koskevat tiedot ainoastaan apurahan hakemuslomakkeella ja sen liitteellä. Tietoja ei kerätä muista lähteistä.
 2. Hakemuslomakkeeseen on täytettävä hakijan yhteystiedot, henkilötunnus, tiedot opiskelusta ja opintojen etenemisestä sekä tiedot taloudellisesta asemasta sekä seurakuntaan kuulumisesta. Nämä tiedot ovat osittain arkaluontoisia. Tietojen käsittely perustuu hakijan omaan suostumukseen.
 3. Hakijaa koskevia tietoja käytetään ainoastaan apurahojen myöntämiseen, maksamiseen sekä tarvittaessa näihin liittyvään yhteydenpitoon. Hakijan antamia tietoja käsittelevät tarpeellisilta osin säätiön hallitus, asiamies ja kirjanpitäjä. Kaikki mainitut tahot sitoutuvat käyttämään hakijaa koskevia tietoja ainoastaan edellä mainittuun tarkoitukseen, sekä säilyttämään ja hävittämään saamansa tiedot asianmukaisesti.
 4. Säätiö voi lain säätämissä rajoissa luovuttaa hakijaa koskevia tietoja verohallinnolle, säätiön tilintarkastajalle tai säätiön toiminnan tarkastuksen yhteydessä patentti- ja rekisterihallitukselle.
 5. Säätiö säilyttää kaikki apurahahakemukset liitteineen kirjanpitolain 2:10§ perusteella kuusi täyttä kalenterivuotta.
 6. Säätiön hallituksen kokouksen pöytäkirjaan kirjataan apurahan saajan nimi ja myönnetyn apurahan määrä. Säätiön tiliotteelta ilmenee lisäksi pankkitili, jolle apuraha on maksettu. Nämä tiedot säätiö säilyttää pysyvästi.

Jokaisella, jonka tietoja on tallennettu säätiön henkilörekisteriin, on oikeus:

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

​​​

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot löytyvät sivulta, https://www.tietosuoja.fi

 

Lisätietoja säätiöstä ja säätiön henkilötietojen käytöstä antavat kirkkoherra (yhteystiedot alla) sekä säätiön asiamies, Lopen kunnan viestintäsuunnittelija Eija Heinonen, puh. 019 758 6032 tai eija.heinonen (at) loppi.fi

Ota yhteyttä

Kirkkoherra

Vastuualueena seurakunnan johtaminen ja jumalanpalveluselämä.