K.F.A. ja Edla Johanna von Qvantenin opintorahastosäätiö sr. jakaa vuosittain apurahoja Lopen seurakuntaan kuuluville opiskelijoille.

Säätiötä hallinnoivat Lopen kunta ja Lopen seurakunta. Säätiön hallitukseen kuuluvat säätiön sääntöjen mukaan

 • Lopen kirkkoherra puheenjohtajana
 • Kaksi Lopen kunnanvaltuuston valitsemaa jäsentä, sekä heidän varajäsenensä
 • Kaksi Lopen kirkkovaltuuston valitsemaa jäsentä, sekä heidän varajäsenensä

 

Säätiö jakaa vuosittain hallituksen päättämän määrän apurahoja Lopen seurakuntaan kuuluville alle 26-vuotiaille opiskelijoille. Viime vuosina säätiö on jakanut apurahoja vuosittain 30 000 euroa.

Lopen seurakuntaan kuuluvaksi katsotaan säätiön sääntöjen mukaan

 • henkilö, joka apurahaa hakiessaan kuuluu Lopen seurakuntaan, tai
 • henkilö, joka apurahaa hakiessaan kuuluu toiseen evankelisluterilaiseen seurakuntaan ja on jatko-opintojensa aloittamista edeltäneiden viiden vuoden aikana ollut Lopen seurakunnan jäsen vähintään kolmen vuoden ajan.

 

Vuoden 2022 apurahojen hakuaika on päättynyt 7.10.2022. Säätiön hallitus käsittelee hakemukset kokouksessa 1.12.2022 ja hakijoille ilmoitetaan päätöksistä joulukuun 2022 aikana.

Seuraavan kerran apurahoja voi hakea alkusyksystä 2023.

 

Säätiön keräämät henkilötiedot muodostavat henkilörekisterin. Säätiö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä seuraavia periaatteita:

 1. Säätiö kerää apurahanhakijaa koskevat tiedot ainoastaan apurahan hakemuslomakkeella ja sen liitteellä. Tietoja ei kerätä muista lähteistä.
 2. Hakemuslomakkeeseen on täytettävä hakijan yhteystiedot, henkilötunnus, tiedot opiskelusta ja opintojen etenemisestä sekä tiedot taloudellisesta asemasta sekä seurakuntaan kuulumisesta. Nämä tiedot ovat osittain arkaluontoisia. Tietojen käsittely perustuu hakijan omaan suostumukseen.
 3. Hakijaa koskevia tietoja käytetään ainoastaan apurahojen myöntämiseen, maksamiseen sekä tarvittaessa näihin liittyvään yhteydenpitoon. Hakijan antamia tietoja käsittelevät tarpeellisilta osin säätiön hallitus, asiamies ja kirjanpitäjä. Kaikki mainitut tahot sitoutuvat käyttämään hakijaa koskevia tietoja ainoastaan edellä mainittuun tarkoitukseen, sekä säilyttämään ja hävittämään saamansa tiedot asianmukaisesti.
 4. Säätiö voi lain säätämissä rajoissa luovuttaa hakijaa koskevia tietoja verohallinnolle, säätiön tilintarkastajalle tai säätiön toiminnan tarkastuksen yhteydessä patentti- ja rekisterihallitukselle.
 5. Säätiö säilyttää kaikki apurahahakemukset liitteineen kirjanpitolain 2:10§ perusteella kuusi täyttä kalenterivuotta.
 6. Säätiön hallituksen kokouksen pöytäkirjaan kirjataan apurahan saajan nimi ja myönnetyn apurahan määrä. Säätiön tiliotteelta ilmenee lisäksi pankkitili, jolle apuraha on maksettu. Nämä tiedot säätiö säilyttää pysyvästi.

Jokaisella, jonka tietoja on tallennettu säätiön henkilörekisteriin, on oikeus:

 • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
 • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
 • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

​​​

Kansallisen valvontaviranomaisen yhteystiedot löytyvät sivulta, https://www.tietosuoja.fi

 

Lisätietoja säätiöstä ja säätiön henkilötietojen käytöstä antavat kirkkoherra (yhteystiedot alla) sekä säätiön asiamies, Lopen kunnan viestintäsuunnittelija Eija Heinonen, puh. 019 758 6032 tai eija.heinonen (at) loppi.fi

Ota yhteyttä

Kirkkoherra

Vastuualueena johtaminen, hallinto, jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, tiedotus ja lähetystyö.