Lopen kirkkovaltuusto hyväksyi 18.4.2023 alla olevan strategian vuosille 2023-2026:


LOPEN SEURAKUNNAN STRATEGINEN SUUNNITELMA

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ
Loppi on yhtäältä pitkien perinteiden maaseutupaikkakunta, ja toisaalta osa pääkaupunkiseudun työssäkäyntialuetta. Tämän päivän loppilaiseen elämäntapaan kuuluu laaja kirjo erilaisia vakaumuksia, arvoja ja elämäntapoja.

Lopen kunnan väkiluku oli vuoden 2023 alussa 7 749. Heistä kirkkoon kuului 5 667  eli 73,1 %. Valtuustokauden aikana Lopen seurakunnan jäsenmäärän ennustetaan pienenevän noin 440 hengellä ja Lopella asuvien kirkkoon kuulumisprosentin alle 70:en. Seurakunnan jäsenmäärän putoaminen selittyy kirkosta eroamisella, kastettujen määrän vähenemisellä sekä muuttoliikkeellä.

TOIMINTA-AJATUS
Lopen seurakuntalaiset elävät kristillistä uskoaan todeksi sekä seurakunnan organisoimassa toiminnassa, vapaaehtoistoiminnassa että omassa elämänpiirissään. Seurakunnassa järjestetty toiminta kannustaa seurakuntalaisia elämään uskoaan todeksi: kokoontumaan Jumalan sanan ja sakramenttien ääreen, kantamaan vastuuta luomakunnasta, toteuttamaan lähim¬mäisenrakkautta ja viemään sanoin ja teoin hyviä uutisia Jumalan rakkaudesta lähelle ja kauas. 

ARVOT
-    Pyhän kunnioitus ja rohkeus puhua kolmiyhteisestä Jumalasta
-    Vastuu lähimmäisistä ja luomakunnasta, kohtuullisuus elämäntavoissa
-    Oikeudenmukaisuus, avoimuus, tasapuolisuus, heikompien puolustaminen
-    Armollisuus

PAINOPISTEET

1. Seurakunnan järjestämä toiminta kutsuu yhteyteen.

Kristinuskoon ja hengellisyyteen liittyvät asiat ja eri elämäntilanteisiin kuuluvat kysymykset ovat tärkeitä osia ihmisten elämää. Tavoitteena on, että jokainen voi löytää paikkansa Jumalan ja seurakunnan yhteydessä.

Toimenpiteet:
a) Eri elämäntilanteissa olevat ihmiset huomioidaan seurakunnassa mahdollisimman hyvin.
b) Seurakunnassa puhutaan rohkeasti uskosta ja Jumalasta ja toimitaan rohkeasti hyvien asioiden edistämiseksi. Työntekijöitä ja vapaaehtoisia kannustetaan toiminnan kehittämiseen ja kokeiluihin. Työntekijät ja luottamushenkilöt toimivat niin, että seurakuntalaisten osallisuus toiminnan suunnitteluun, ohjaukseen ja toteuttamiseen vahvistuu.
c) Toimitaan niin, että avun tarpeessa olevat henkilöt saavat seurakunnasta apua.

2. Kaikki viestivät ja ovat läsnä

Seurakunta näkyy ja on läsnä Lopella eri viestintäkanavissa. Jokaisen työntekijän ja seurakuntalaisen tarina ja kokemus on arvokas ja kiinnostava. Viestintä ja someläsnäolo vahvistaa uskon ja jäsenyyden merkitystä myös niiden seurakuntalaisten kohdalla, jotka eivät aktiivisesti osallistu toimintaan, ja kutsuu kirkkoon kuulumattomia mukaan yhteyteen.

Toimenpiteet:
a) Seurakunnan toiminnasta, päätöksenteosta ja uskosta viestitään paikallislehdissä, paikallisradiossa, sosiaalisessa mediassa ja suoraan eri kohderyhmille esimerkiksi esitteiden tai kirjeiden kautta.
b) Työntekijät ja vapaaehtoiset ovat läsnä ja tavoitettavissa laajasti eri viestintäkanavissa ja sosiaalisessa mediassa. 

3. Taloutta ja omaisuutta hoidetaan viisaasti

Seurakunnan jäsenmäärän lasku ja kustannustason nousu aiheuttaa epävarmuutta ja säästöpaineita.

Toimenpiteet: 
a) Seurakunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti ja toimintakulut sopeutetaan käytettävissä oleviin varoihin. Henkilöstön määrää ja toimenkuvia arvioidaan erityisesti henkilövaihdosten yhteydessä.
b) Kiinteistöt pidetään hyvässä kunnossa. Kirkon peruskorjaus toteutetaan kustannustehokkaasti.
c) Toimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä kunnan, yhdistysten, kylätoimijoiden, yritysten ja muiden seurakuntien kanssa.
d) Metsäsuunnitelman laatimisessa huomioidaan sekä metsän ympäristöarvot että taloudellinen arvo seurakunnalle.

4. Luomakunnan kunnioitus on osa kirkon uskoa

Viime vuosina kirkossa on havahduttu entistä enemmän siihen, että luomakunnasta huolehtiminen on osa kirkon uskoa ja Jumalan palvelemista.

Toimenpiteet: 
a) Seurakunnan päätöksenteossa, toiminnassa, opetuksessa ja hankinnoissa minimoidaan haitallisia ympäristövaikutuksia.
b) Seurakunnan päätöksenteossa, toiminnassa, opetuksessa ja hankinnoissa edistetään aktiivisesti ympäristön kunnioittamista ja suojelua.

5. Seurakunta on monimuotoinen 

Kristus on kutsunut kaikki ihmiset omikseen riippumatta ihmisen henkilökohtaisista ominaisuuksista. Seurakunnan tulee edistää Lopella sukupuoleen, ikään, rotuun, kieleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, vakaumukseen, asuinpaikkaan, varallisuuteen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvää yhdenvertaisuutta.

Toimenpiteet: 
a) Seurakunnassa tunnistetaan ja pyritään poistamaan syrjiviä tai eriarvoistavia rakenteita, toimintatapoja ja ajattelumalleja.
b) Toimintaa pyritään järjestämään eri puolilla Loppea, ei vain taajamissa. Etäosallistuminen mahdollistetaan niin laajasti kuin pystytään.
c) Seurakunnan päätöksenteossa, toiminnassa, opetuksessa ja hankinnoissa edistetään aktiivisesti yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta.

Strategian seuranta

Lopen seurakunnan strategia on voimassa valtuustokauden 2023-2026. Strategiaa toteuttavat niin Lopen seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt kuin seurakunnan jäsenetkin. Toimintaa on suunniteltava siten, että se toteuttaa seurakunnan strategiaa.
 

Ota yhteyttä

Kirkkoherra

Vastuualueena seurakunnan johtaminen ja jumalanpalveluselämä.