Lopen kirkkovaltuusto hyväksyi 23.4.2019 alla olevan strategian vuosille 2019 - 2022:


LOPEN SEURAKUNNAN STRATEGINEN SUUNNITELMA

TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lopen kunnan väkiluku oli vuoden 2019 alussa 7873. Heistä kirkkoon kuului 6083 eli 77,3%. Kunnan väkiluku on pienentynyt vuodesta 2013 ja seurakunnan väkiluku vuodesta 2011 asti. Seurakunnan jäsenmäärän putoaminen selittyy kirkosta eroamisella, kastettujen määrän vähenemisellä sekä muuttoliikkeellä. Jäsenmäärän putoaminen vaikuttanee lähivuosina merkittävästi kirkollisverokertymään.

Loppi on yhtäältä pitkien perinteiden maaseutupaikkakunta, ja toisaalta osa pääkaupunkiseudun työssäkäyntialuetta. Tämän päivän elämäntapaan kuuluu laaja kirjo erilaisia vakaumuksia, arvoja ja elämäntapoja. Kirkkoon ja kirkon perinteisiin arvoihin sitoutuminen heikkenee.

TOIMINTA-AJATUS

Lopen seurakunta kunnioittaa Pyhää ja kutsuu ihmisiä kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen. Seurakunta kantaa vastuuta luomakunnasta, toteuttaa lähim¬mäisenrakkautta ja vie sanoin ja teoin hyviä uutisia Jumalan rakkaudesta lähelle ja kauas. Seurakuntalaiset elävät kristillistä uskoaan todeksi sekä seurakunnan organisoimassa toiminnassa, vapaaehtoistoiminnassa että arjen keskellä.

TYÖYHTEISÖN PERUSTOIMINNOT

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset, julistus, musiikki, lähetys, kristillinen kasvatus ja opetus, diakonia, sielunhoito, hautaustoimi, hautausmaan ja hautojen hoito, kirkonkirjojenpito, hallinto ja taloudenhoito, kiinteistötoimi, vapaaehtoistyön tukeminen

ARVOT

 • Pyhän kunnioitus ja rohkeus puhua kolmiyhteisestä Jumalasta
 • Vastuu lähimmäisistä ja luomakunnasta, kohtuullisuus elämäntavoissa
 • Oikeudenmukaisuus, avoimuus, tasapuolisuus, heikompien puolustaminen
 • Armollisuus

KEHITYSNÄKYMÄT

 1. Loppilaisten elämäntavat, arvot ja hengellisyys ovat monimuotoisia.

  Kristinuskoon ja hengellisyyteen liittyvät asiat ja eri elämäntilanteisiin kuuluvat kysymykset ovat tärkeitä osia ihmisten elämää. Hengellisyyden harjoittaminen on paljon muutakin kuin osallistumista seurakunnan organisoituun toimintaan. Seurakunnan toiminnan tarkoitus on tukea arjen hengellisyyttä.

  Toimenpiteet:

  - Eri elämäntilanteissa olevat ihmiset huomioidaan seurakunnan toiminnassa mahdollisimman hyvin. Tavoitteena on vahvistaa sitä, että ihmiset voivat kunnioittaa Pyhää, kantaa vastuuta luomakunnasta ja palvella lähimmäistä.

  - Seurakunta tarjoaa sekä mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä että mahdollisuuksia tulla nauttimaan muiden järjestämistä tilaisuuksista. Osa tehtävistä ja tilaisuuksista voi edellyttää pitkäaikaista sitoutumista, osa voi olla kertaluontoisia ”pop-up” -tapahtumia. Tilaisuuksissa ihmiset kohtaavat toisia ihmisiä ilman liikaa jäykkyyttä. Työntekijöitä ja vapaaehtoisia kannustetaan rohkeisiin kokeiluihin tilaisuuksia ja tapahtumia järjestettäessä.

  Toimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä kunnan, yhdistysten, kylätoimijoiden, naapuriseurakuntien ym. kanssa. Lisäksi liitytään valtakunnallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin.
  ​​​​​​​
   
 2. Uskoa eletään todeksi arjessa

  Seurakunnan toiminnaksi mielletään valitettavan usein ainoastaan työntekijöiden ja vapaaehtoisten järjestämä toiminta, joka toteutetaan seurakunnan tiloissa.

  ​​​​​​​Seurakuntalaiset elävät kristillistä uskoaan todeksi arjen keskellä. Seurakunnan organisoitu toiminta tukee ja vahvistaa uskoa ja sitä, että kristilliset arvot toteutuvat ihmisten elämässä.

  Toimenpiteet

  ​​​​​​​- Työntekijät vahvistavat toiminnallaan ja viestinnällään jäsenyyden merkitystä myös niiden seurakuntalaisten kohdalla, jotka eivät aktiivisesti osallistu toimintaan, sekä tavoittavat kirkkoon kuulumattomia

  ​​​​​​​- Työntekijät ja luottamushenkilöt toimivat niin, että seurakuntalaisten osallisuus toiminnan suunnitteluun, ohjaukseen ja toteuttamiseen vahvistuu

  ​​- Työntekijät ja vapaaehtoiset tukevat sitä, että seurakuntalaiset voivat löytää oman tapansa olla kristitty ja elää uskoaan todeksi.

   
 3. Luomakunnan kunnioitus on osa kirkon uskoa

  ​​​​​​​Viime vuosina kirkossa on havahduttu entistä enemmän siihen, että luomakunnasta huolehtiminen on osa kirkon uskoa ja Jumalan palvelemista.

  Toimenpiteet:

  - Seurakunnan päätöksenteossa, toiminnassa, opetuksessa ja hankinnoissa minimoidaan haitallisia ympäristövaikutuksia ja toimitaan vastuullisesti ympäristön kunnioittamisessa ja suojelussa.

   
 4. Yhdenvertaisuuden edistäminen on osa kirkon uskoa

  Kristus on kutsunut kaikki ihmiset omikseen riippumatta ihmisen ominaisuuksista. Seurakunnan tulee huolehtia Lopella erityisesti sukupuoleen, ikään, rotuun, seksuaaliseen suuntautumiseen, vakaumukseen, asuinpaikkaan, varallisuuteen tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyvän yhdenvertaisuuden edistämisestä.

  Toimenpiteet:
  ​​​​​​​
  - Seurakunnassa tunnistetaan syrjiviä tai eriarvoistavia rakenteita, toimintatapoja ja ajattelumalleja.

  ​​​​​​​- Seurakunnan päätöksenteossa, toiminnassa, opetuksessa ja hankinnoissa edistetään aktiivisesti yhdenvertaisuutta.

 

Strategian seuranta

Lopen seurakunnan strategia on voimassa valtuustokauden 2019-2022. Strategiaa toteuttavat niin Lopen seurakunnan työntekijät, luottamushenkilöt kuin seurakunnan jäsenetkin. Toimintaa on suunniteltava siten, että se toteuttaa seurakunnan strategiaa.

 

Ota yhteyttä

Kirkkoherra

Vastuualueena johtaminen, hallinto, jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, tiedotus ja lähetystyö.