Ainaishaudat

Lopen hautausmaalla on paljon ennen 1970-luvun alkua luovutettuja ns. ainaishautoja. Nämä haudat pysyvät hautaan haudattujen vainajien lähiomaisten hallinnassa ilman erillistä uusimista tai uutta maksua.

Jos omaiset eivät halua enää säilyttää ns. ainaishautaa hallinnassaan ja hoidossaan, hauta voidaan luovuttaa takaisin seurakunnalle. Seurakunta voi myös Kirkkolain 17:5§ 3.mom. mukaisesti kuuluttaa hoitamattomia ainaishautoja ja tätä kautta palauttaa hoitamattomat haudat seurakunnalle.

 

Määräaikaiset haudat

Lopen hautausmaalla luovutetaan hautapaikkoja ja hautaoikeus nykyään 25 vuoden määräajaksi. Määräajan jälkeen omaisilla on mahdollisuus jatkaa haudan hallinta-aikaa tai palauttaa hauta seurakunnalle.

Lopen seurakunta on yhteydessä hautaoikeuden haltijaan kirjeitse hautaoikeuden päättymisen jälkeen. Mikäli hautaoikeuden haltija ei ole tavoitettavissa tai hän on kuollut, seurakunta pyrkii ottamaan yhteyttä johonkin kyseiseen hautaan haudatun vainajan lähiomaiseen.

Hautaoikeuden päättyessä omaisilla on 6 kk aikaa poistaa muistomerkki haudalta tai ilmoittaa, että seurakunta voi poistaa muistomerkin. Seurakunta ilmoittaa hautaoikeuden päättymisestä ja määräajasta hautamuistomerkin poistamista varten myös haudalle sijoitettavalla ilmoituksella (Hautaustoimilain 14§)

 

Oikeus tulla haudatuksi tiettyyn hautaan

Oikeudesta tulla haudatuksi tiettyyn hautaan säädetään Kirkkolain 17. luvun 4§:ssa.Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Omaiset voivat uuden haudan luovutuksen yhteydessä sopia, kenellä on oikeus tulla haudatuksi ko. hautaan. Sopimusta suositellaan tehtäväksi esimerkiksi tilanteessa, jossa halutaan antaa ensiksi hautaan haudattavan vainajan avopuolisolle oikeus tulla haudatuksi ko. hautaan.

Jos haudan luovutuksen yhteydessä ei ole sovittu, kenellä on oikeus tulla haudatuksi ko. hautaan, tiettyyn hautaan voidaan haudata

  • ensisijaisesti vainaja, jota varten hauta on luovutettu, ja tämän puoliso sekä lisäksi sattuneiden kuolemantapausten mukaisessa järjestyksessä suoraan etenevässä tai takenevassa polvessa oleva sukulainen ja tämän puoliso.
  • Jollei tällaista sukulaista ole tai jos hautaoikeuden haltija siihen suostuu, hautaan saadaan haudata vainajan sisar ja veli sekä heidän lapsensa, sanottujen henkilöiden otto- ja kasvattilapset sekä näiden kaikkien puolisot.
  • Hautaoikeuden haltijan suostumuksella voi hautaustoimesta vastaava seurakunnan viranomainen antaa luvan haudata hautaan muunkin henkilön, milloin siihen on erityinen syy.

Hautaoikeus määräytyy yleensä ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan mukaan.

Jos ns. sukuhauta on luovutettu ennen vuotta 1994, hautaan voidaan soveltaa aiemmin voimassaollutta lainsäädäntöä, joka on mahdollistanut esimerkiksi sukuhaudan lunastamisen tietyn perheen jäsenille ja heidän jälkeläisilleen.

 

Hautaoikeuden haltija

Jokaiselle haudalle tulisi olla määritelty hautaoikeuden haltija. Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan haudata hautaan, sekä käyttää puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa siten kuin hautaustoimilaissa sekä tässä laissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään. Hautaoikeuden haltijan velvollisuus on huolehtia haudan hoitamisesta. (Kirkkolain 17:3§ ja 5§)

Omaisten on valittava hautaoikeuden haltija uuden haudan luovuttamisen yhteydessä. Hautaoikeuden haltija on valittava viimeistään vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä (Kirkkolain 17:3§).

Uuden haudan luovuttamisen yhteydessä tehdään sopimus hautaoikeuden haltijasta. Lomake uuden hautapaikan haltijan sopimisesta on saatavilla word-tiedostona ja pdf-tiedostona. Samalla lomakkeella voidaan tehdä sopimus siitä, kenellä on oikeus tulla haudatuksi kyseiseen hautaan.

Hautaoikeuden haltija voi siirtää hautaoikeuden haltijuuden toiselle henkilölle. Tällöin hautaoikeuden aiemman haltijan on ilmoitettava muutoksesta heille, joilla on oikeus tulla haudatuksi kyseiseen hautaan. Haltijuuden muutosilmoituksen allekirjoittavat aiempi ja uusi hautaoikeuden haltija. Lomake hautaoikeuden haltijan vaihtamisesta on saatavilla word-tiedostona ja pdf-tiedostona.

Jos hautaoikeuden haltija on kuollut tai haltijaa ei ole, heidän, joilla on oikeus tulla haudatuksi kyseiseen hautaan, on yhdessä sovittava hautaoikeuden uudesta haltijasta. Sopimukseen uudesta haltijasta on liitettävä sukuselvitys, josta ilmenee, kenellä on oikeus tulla haudatuksi kyseiseen hautaan, sekä kaikkien oikeutettujen allekirjoitus. Lomake uuden hautaoikeuden haltijan nimeämiseksi vanhaan hautaan on saatavilla word-tiedostona ja pdf-tiedostona. Tarvittavan sukuselvityksen voi tilata Tampereen seurakuntien ylläpitämästä aluekeskusrekisteristäLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Sukuselvitys on maksullinen.

 

Haudan luovuttaminen takaisin seurakunnalle

Ainaishaudan luovuttamisesta takaisin seurakunnalle voi ilmoittaa hautaoikeuden haltija. Hautaoikeuden haltija edustaa kaikkia, joilla on oikeus tulla haudatuksi kyseiseen hautaan, ja hautaoikeuden haltijan on informoitava haudan palauttamisesta kaikkia, joilla on oikeus tulla haudatuksi ko. hautaan.

Hautaoikeuden haltijan ilmoituslomake haudan palauttamisesta seurakunnalle löytyy word-tiedostona ja pdf-tiedostona.

Jos hautaoikeuden haltija on kuollut ja ainaishauta halutaan palauttaa seurakunnalle, palauttamisilmoituksen allekirjoittavat kaikki, joilla on oikeus tulla haudatuksi kyseiseen hautaan. Haudan palauttamisilmoitus löytyy word-tiedostona ja pdf-tiedostona. Palautusilmoitukseen on liitettävä sukuselvitys, josta ilmenee, kenellä on oikeus tulla haudatuksi kyseseen hautaan.Tarvittavan sukuselvityksen voi tilata Tampereen seurakuntien ylläpitämästä aluekeskusrekisteristäLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Sukuselvitys on maksullinen.

Määräaikaisen haudan hautaoikeus päättyy määräajan jälkeen. Omaisilla on hautaoikeuden päättymisen jälkeen kuusi kuukautta aikaa poistaa hautamuistomerkki tai luovuttaa se seurakunnalle.

 

Hautoihin ja hautaoikeuksiin liittyvä neuvonta

Hautoihin, hautaoikeuksiin ja hautaoikeuden haltijan muutoksiin ja muihin tiedusteluihin vastaavat talouspäällikkö Liisa Ilvesluoto, toimistosihteeri Leena Vesto, kausipuutarhuri Jenni Lindfors (maalis-lokakuu) sekä kiinteistömestari Olli-Pekka Levoniemi.